คณาจารย์และบุคคลากร

รายนามคณาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พิเศษประจำหลักสูตร

 

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชา
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ดร. ศาสตราจารย์ Ph.D., M.A. (สาขาปรัชญา)พธ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑),ป.ธ. ๙,น.ธ.เอก
พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ), ดร. รองศาสตราจารย์ Ph.D (Pali&Buddhist Studies),พธ.ม. (พุทธศาสนา),ศษ.บ., ป.ธ.๙
พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหมฺรํสี), ดร. อาจารย์ Ph.D. (ปรัชญา), M.A. (ปรัชญา),พธ.บ. (ปรัชญาศาสนา),พ.ม., ป.ธ.๕, น.ธ.เอก
พระครูปฐมวรวัฒน์ (ทองศรี เอกวํโส), ดร. อาจารย์ Ph.D. (Psychology),M.A. (Psychology),พธ.บ. (รัฐศาสตร์)
พระเอกภัทร อภิฉนฺโท, ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Psychology),M.A. (Psychology),พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา)
ดร.ผ่องพรรณ  เกิดพิทักษ์ ศาสตราจารย์ Ph.D. (Counseling and Guidance;Educational Psychology),Postdoctoral Research in Counseling,ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว),ค.บ. (เกียรตินิยม)(การสอนวิทยาศาสตร์)
ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Educational Psychology),M.S. in Ed. (Education,Child Development),ค.บ. (การศึกษา ),อ.บ. (เกียรตินิยม)(ประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษ)
ดร.โสรีช์  โพธิแก้ว รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Counselor Education),Ed.D. in Counselor Education (Northern Illinois University),ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว),วท.บ. (จิตวิทยา) (เกียรตินิยม)
ไพบูลย์  เทวรักษ์ รองศาสตราจารย์ ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว),ประกาศนียบัตร (จิตวิทยาความมั่นคง)  สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรกระทรวงกลาโหม,B.A. (Hons) (Psychology)
ดร.สมโภชน์  เอี่ยมสุภาษิต รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Educational Psychology),M.S. (Texas A& I.U.),ค.บ. (จุฬา)
อัจฉรา  สุขารมณ์ รองศาสตราจารย์ ค.ม. (วิจัยการศึกษา),ศศ.บ. (จิตวิทยา) เกียรตินิยม
ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Psychology),ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษา และการแนะแนว),ค.บ. (จิตวิทยาการศึกษา และการแนะแนว)
ดร.สิทธิโชค วรานุสันติกูล รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Social Organizational Psychology), ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษา),ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒) วิชาเอกคณิตศาสตร์ วิชาโทภาษาอังกฤษ
ดร.สุชีรา  ภัทรายุตวรรตน์ รองศาสตราจารย์ Ph.D (Psychology), Certificate in Computer Seicnces,ค.ม. (วิจัยการศึกษา),ศศ.บ. (จิตวิทยา) เกรียตินิยมอันดับ ๑,
ดร.อภินันท์  จันตะนี รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Management) and Candidate,Ph.D. (Business Economics),ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Psychology),M.A. (Psychology),พธ.บ. (การบริหารการศึกษา)
ดร.เริงชัย  หมื่นชนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Educational & Guidance  Psychology),M.Ed. (Teacher & Higher Education),พธ.บ. (ครุศาสตร์)
ดร.ประยูร สุยะใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Psychology),M.A. (Psychology),กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา), พธ.บ. (จิตวิทยา)
ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.,  M.A. (Pol. Sc.),พธ.บ., ป.ธ.๔, พ.ม., น.ธ.เอก,
ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D., M.Phil., M.P.A., M.A.,(Linguistics),พธ.บ. (มนุษยศาสตร์), ป.ธ.๖
ดร.นิภา แก้วศรีงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ด., รศ.ม. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร),วท.บ. (จิตวิทยา)
ดร.อุบลวรรณา  ภวกานันท์ อาจารย์ Ph.D. (Experimental Psychology),M.A. (Theoretical Psychology),ศศ.บ. (จิตวิทยา)
ดร.ชัยสิทธิ์  ทองบริสุทธิ์ อาจารย์ Ph.D., M.A. (Psychology),M.A. (Philosolophy),พธ.บ. (ปรัชญา)
ดร.สมโภช  ศรีวิจิตรวรกุล อาจารย์ Ph.D. (Psychology),M.A. (Psychology),B.A. (Psychology)
ดร.เดช  เกตุฉ่ำ อาจารย์ ปร.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา),กศ.ม. (การบริหารการศึกษา),วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ดร.สุขุม  มูลเมือง อาจารย์ ศษ.ด. (ประชากรศึกษา),กศ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา),กศ.บ. (ฟิสิกส์)
ดร.วรรณา  คงสุริยะนาวิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศษ.ด. (ประชากรศึกษา),ศศ.บ. (จิตวิทยาการปรึกษา),ค.บ. (สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชขั้นสูง)

 

คณะกรรมการบริหาร หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา

 

a

พระสุธีธรรมานุวัตร (เทียบ สิริญาโณ/มาลัย),ผศ.ดร.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ป.ธ. ๙, M.A. (Pali& Sanskrit), Ph.d. (Pali)

ประธานกรรมการหลักสูตร ฯ

2

พระมหาขวัญชัย  กิตฺติปาโล

น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, ป.กศ.(สูง), พธ.บ.(สังคมศึกษา),

Mini M.B.A.(การวางแผนและบริหารเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่),

รป.ม.(นโยบายสาธารณะและการบริหารงานบุคคล)

รองประธานกรรมการ

3พระครูสิริวีราภรณ์ น.ธ. เอก, พธ.บ.(มนุษยสังคมสงเคราะห์ศาสตร์),M.A.(Pol.sc.)รองประธานกรรมการ

4

ผศ.ดร.เมธาพันธ์  โพธิธีรโรจน์

น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, Cert. in Russian,

พธ.บ.(มนุษยสังเคราะห์ศาสตร์),

M.A.(Linguistics), M.P.A., M.Phil., Ph.D

รองประธานกรรมการ

5
พระครูปฐมวรวัฒน์
,ดร.น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, พธ.บ.(รัฐศาสตร์),MA., Ph.D. (Psychology)รองประธานกรรมการ
6
พระเอกภัทร  อภิฉนฺโท
,ผศ.ดร.น.ธ.เอก พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา),M.A.(Clinical Psychology), Ph.D.(psychology)กรรมการ
7
พระมหาเผื่อน  กิตฺติโสภโณ
, ดร.ป.ธ.๗, ปว.ค., พธ.บ.(จิตวิทยา),ศศ.ม.(จิตวิทยาการปรึกษา)Ph.D.(Psychology)
กรรมการ
8
รศ.ดร.โสรีช์  โพธิแก้ว
Ph.D (Counselor Education) วท.บ.(เกียรตินิยม)ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)E.d. D. in Counselor Education (Northern Illinois University)กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ
9
รศ.ดร.เมธาวี  อุดมธรรมานุภาพ
ค.บ.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว),Ph.D.(Psychology)กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ
10
รศ.ไพบูลย์  เทวรักษ์
B.A.(Hons) in Psychology,ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว) ประกาศนียบัตรจิตวิทยาความมั่นคงสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ
11
ผศ.ดร.ประยูร  สุยะใจ
น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, พธ.บ.(จิตวิทยา), B.J., กศ.ม.M.A.(pol), M.A.(Eco),M.A.,Ph.D.(Psychology)กรรมการ
12
ผศ.ดร.นิภา  แก้วศรีงาม
วท.บ.(จิตวิทยา),รศ.ม., กศ.ด.(วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)กรรมการ
13
ผศ.ดร.เริงชัย  หมื่นชนะ
ป.ธ.๗, พ.ม., พธ.บ.(ครุศาสตร์),M.Ed. (Teacher & Higher Education),Ph.D.(Educational & Guidance Psychology)กรรมการ
14
ดร.ชัยสิทธิ์  ทองบริสุทธิ์
พธ.บ.(ปรัชญา), M.A.(Philosolophy)M.A., Ph.D(Psychology)กรรมการ
15
ดร.สมโภช  ศรีวิจิตรวรกุล
B.A., M.A.,Ph.D., (Psychology)กรรมการ

16
ผศ.ดร.สิริวัฒน์  ศรีเครือดง

น.ธ.เอก, พ.ม., พธ.บ.(การบริหารการศึกษา),

M.A., Ph.D. (Psychology)

ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา

กรรมการและเลขานุการ