การพัฒนารูปแบบการปรึกษาแนวพุทธจิตวิทยาบูรณาการ-วิชชุดา ฐิติโชติรัตนา s_producticon_11

s_producticon_11การพัฒนาโมเดลความสัมพนธ์เชิงสาเหตุความสุขในความรักตามหลักพุทธจิตวิทยา – น.ส.รัตน์นที  วิโรจน์ฤทธิ์

s_producticon_11กระบวนการพุทธจิตวิทยาการปรึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเชิงบวกของผู้ติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี – นางวันวิสาข์  ทิมมานพ

s_producticon_11กระบวนการสร้างความหมายใหม่บนประสบการณ์เดิม ของบุคคลต้นแบบในสังคมไทย – นางสาวชไมพร เจริญครบุรี

s_producticon_11กระบวนเสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อองค์กรตามหลักพุทธจิตวิทยาของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายทิพย์ ขันแก้ว

s_producticon_11การบูรณาการหลักโภชนสัปปายะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธจิตวิทยาของผู้ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน – นายบดินทร์  จิตต์เจริญ

s_producticon_11การพัฒนาพุทธจิตวิทยาการบริการสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว – นายกฤษณะ  ธรรมสาส์น

s_producticon_11การพัฒนารูปแบบการควบคุมตนเองตามแนวพุทธจิตวิทยา สำหรับนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช – ผศ.สาระ มุขดี

s_producticon_11การสร้างสุขภาพจิตผู้สูงวัยไทยด้วยวิปัสสนากรรมฐาน  – นางยุวดี  พนาวรรต

s_producticon_11ปัจจัยทางพุทธจิตวิทยาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน – ร้อยตำรวจเอกวรพล  คัดพันธุ์

s_producticon_11การรู้ความจริงที่มีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ตามหลักพุทธจิตวิทยา การรู้ความจริงที่มีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ตามหลักพุทธจิตวิทยา – พระมหาโสภณ วิจิตฺตธมฺโม (มณีปัญญาพร)

s_producticon_11รูปแบบการพัฒนากระบวนการปรึกษาของพระธรรมทูต สายต่างประเทศตามแนวพุทธจิตวิทยา – นายสรายุทธ  อุดม

s_producticon_11รูปแบบการสอบอารมณ์กลุ่มเพื่อการให้การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา แก่ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน – พระครูภาวนาวีรานุสิฐ วิ. (วีรวงศ์ ปญฺาวุฑฺโฒ)

s_producticon_11รูปแบบการสื่อสารอย่างสันติเชิงพุทธจิตวิทยา – นางสาวพิณจ์ทอง แมนสุมิตร์ชัย

s_producticon_11ลักษณะจิตงอกงามตามหลักพุทธจิตวิทยาของผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร – นางสาวณัฐรินทร์ นิธิกีรติชานนท์

s_producticon_11รูปแบบการสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยอาศัยศิลปินต้นแบบ – นางวลัยพรรณ เฉลยทรัพย์

 

search-b-icon

แหล่งค้นหาข้อมูล 

logo

logo_tnrr

header_text

capture-20170615-105420