บัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา

คู่มือนิสิตฉบับ ๒๕๕๘
คู่มือทำวิทยานิพนธ์สารนิพนธ์ ๒๕๕๘   ปก-สารบัญ  และ เนื้อหาหนังสือ
คู่มือทำวิทยานิพนธ์สารนิพนธ์ ๒๕๕๓

new_lampeggianteคู่มือทำวิทยานิพนธ์สารนิพนธ์ – ปรับล่าสุด 2558

 

new_lampeggianteแบบฟอร์มทั่วไป บฑ

ลำดับ รายการ  ดาวโหลด
1. บฑ.๖.๑ แบบคำร้องทั่วไป เอกสาร พีดีเอฟ / pdf
2. บฑ. ๘ แบบคำร้องเกี่ยวกับหัวข้อและโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ เอกสาร พีดีเอฟ / pdf
3. บฑ. ๘.๑
ใบนำส่งโครงร่ำงดุษฎีนิพนธ์
เอกสาร เวิร์ด / Word
เอกสาร พีดีเอฟ / pdf
4. ๑๙. บฑ. ๒๑ ใบประเมินผลการปฏิบัติกรรมฐาน ปรับ เอกสาร พีดีเอฟ / pdf
 5. รูปแบบปก
รูปแบบโครงร่าง
 เอกสาร เวิร์ด / Word
เอกสาร พีดีเอฟ / pdf
เอกสาร เวิร์ด / Word
เอกสาร พีดีเอฟ / pdf

 


new_lampeggianteหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ลำดับ รายการ  ดาวโหลด
1. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตร  เอกสาร เวิร์ด / Word
เอกสาร พีดีเอฟ / pdf
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร เอกสาร เวิร์ด / Word
เอกสาร พีดีเอฟ / pdf
3. แนวทางการเขียนดุษฎีนิพนธ์ เอกสาร เวิร์ด / Word
เอกสาร พีดีเอฟ / pdf
4. ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เอกสาร เวิร์ด / Word
เอกสาร พีดีเอฟ / pdf

 

 

new_lampeggianteกำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตสำหรับนิสิตใหม่-ระดับปริญญาเอก

 

ลำดับ รายการ  ดาวโหลด
1. กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตสำหรับนิสิตใหม่-ระดับปริญญาเอก เอกสาร พีดีเอฟ / pdf
2. หนังสือพันธสัญญา เอกสาร พีดีเอฟ / pdf
3. หนังสือรับรองประสบการณ์ เอกสาร พีดีเอฟ / pdf
4. หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร เอกสาร พีดีเอฟ / pdf