สอบถามข้อมูลเพิ่ม
โครงการปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์ 0-3524-8000, ต่อ 8400

facebook3 https://www.facebook.com/psymcu

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

แผนที่

[gmap]my address, my city, my country[/gmap]