คณะกรรมการบริหาร หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา

 

a

พระสุธีธรรมานุวัตร (เทียบ สิริญาโณ/มาลัย),ผศ.ดร.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ป.ธ. ๙, M.A. (Pali& Sanskrit), Ph.d. (Pali)

ประธานกรรมการหลักสูตร ฯ

 

2

พระมหาขวัญชัย  กิตฺติปาโล

น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, ป.กศ.(สูง), พธ.บ.(สังคมศึกษา),

Mini M.B.A.(การวางแผนและบริหารเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่),

รป.ม.(นโยบายสาธารณะและการบริหารงานบุคคล)

รองประธานกรรมการ

4
ผศ.ดร.เมธาพันธ์  โพธิธีรโรจน์น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, Cert. in Russian,พธ.บ.(มนุษยสังเคราะห์ศาสตร์),M.A.(Linguistics), M.P.A., M.Phil., Ph.D

รองประธานกรรมการ

 5
พระครูปฐมวรวัฒน์,ดร.น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, พธ.บ.(รัฐศาสตร์),MA., Ph.D. (Psychology)รองประธานกรรมการ
6
พระเอกภัทร  อภิฉนฺโท,ผศ.ดร.น.ธ.เอก พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา),M.A.(Clinical Psychology), Ph.D.(psychology)

กรรมการ


7

พระมหาเผื่อน  กิตฺติโสภโณ, ดร.

ป.ธ.๗, ปว.ค., พธ.บ.(จิตวิทยา),

ศศ.ม.(จิตวิทยาการปรึกษา)

Ph.D.(Psychology)

กรรมการ

 8

รศ.ดร.โสรีช์  โพธิแก้ว

Ph.D (Counselor Education) วท.บ.(เกียรตินิยม)

ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)

E.d. D. in Counselor Education (Northern Illinois University)

กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ

 9

รศ.ดร.เมธาวี  อุดมธรรมานุภาพ

ค.บ.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)

ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว),

Ph.D.(Psychology)

กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ

 รศ.ไพบูลย์  เทวรักษ์

รศ.ไพบูลย์  เทวรักษ์

B.A.(Hons) in Psychology,

ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว) ประกาศนียบัตรจิตวิทยาความมั่นคงสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ

 11

ผศ.ดร.ประยูร  สุยะใจ

น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, พธ.บ.(จิตวิทยา), B.J., กศ.ม.

M.A.(pol), M.A.(Eco),

M.A.,Ph.D.(Psychology)

กรรมการ

12

ผศ.ดร.นิภา  แก้วศรีงาม

วท.บ.(จิตวิทยา),

รศ.ม., กศ.ด.(วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)

กรรมการ

 13

ผศ.ดร.เริงชัย  หมื่นชนะ

ป.ธ.๗, พ.ม., พธ.บ.(ครุศาสตร์),

M.Ed. (Teacher & Higher Education),

Ph.D.(Educational & Guidance Psychology)

กรรมการ

 14

ดร.ชัยสิทธิ์  ทองบริสุทธิ์

พธ.บ.(ปรัชญา), M.A.(Philosolophy)

M.A., Ph.D(Psychology)

กรรมการ

 15

ดร.สมโภช  ศรีวิจิตรวรกุล

B.A., M.A.,

Ph.D., (Psychology)

กรรมการ


16

ผศ.ดร.สิริวัฒน์  ศรีเครือดง

น.ธ.เอก, พ.ม., พธ.บ.(การบริหารการศึกษา),

M.A., Ph.D. (Psychology)

ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา

กรรมการและเลขานุการ