กิจกรรมล่าสุด

VIEW MORE

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง

หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา และผู้อำนวยการหลักสูตร ฯ

พระครูพิพิธปริยัติกิจ, ดร.

อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และเลขานุการหลักสูตรฯ